Czym jest spółka patronacka (ang. Umbrella Company)? 

Spółka patronacka może być swobodnie definiowana, jako firma dbająca o rozliczanie płatności (payroll) niezależnych kontrahentów. Wszystkie spółki patronackie podlegają przepisom HMR&C i moga obsugiwać odcinki wypłat (ang. payslips) metodą PAYE (Pay As You Earn), czyli w formie płacenia podatku dochodowego przy otrzymywaniu płacy. 

 

Popularność spółek patronackich pojawiła się po wprowadzeniu zmian w przepisach IR35. Mają one za zadanie usunąć ulgi podatkowe wykorzystywane przez kontrahentów prowadzących własne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ stwierdzono, że wszyscy pracownicy, również kontraktowi, pod względem opodatkowania powinni być równo traktowani. Dla wielu kontrahentów, forma spółki patronackiej stała się korzystniejszym rozwiązaniem ponieważ rozliczani byli oni metodą PAYE, a więc moment płatności podatku zależał od ilości zarobionych pieniędzy, co uwalnia od przepisu IR35. 


Jak to działa?


Spółka patronacka zajmuje się rozliczaniem wypłat (payroll) oraz zadaniami administracyjnymi, włącznie z opodatkowaniem. Kontrahent nie ponosi w tym przypadku żadnego dodatkowego wysiłku ani odpowiedzialności a wykonywanie jego obowiązków przejmuje spółka patronacka. 

Kontrahent wypełnia arkusz przepracowanych godzin na koniec każdego okresu rozliczeniowego pracy i dostarcza go do Spółki Patronackiej. Spółka patronacka przygotowuje fakturę i rachunkiem za pracę kontrahenta obciąża klienta. Po weryfikacji, klient , na podstawie otrzymanej faktury, przesyła pieniądze do spółki patronackiej. Kiedy z kolei spółka patronacka otrzymuje pieniądze przesyła je kontrahentowi. Pobiera przy tym należną kwotę podatku oraz koszty własne. 


Korzyści wynikające ze Spółki Patronackiej


Istnieje wiele korzyści wynikających z obsługi płatności prowadzonych przez spółkę patronacką. Są to na przykład:


Po pierwsze, kontrahent nie musi już samodzielnie przechodzić przez skomplikowane procedury ustanawiania własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedury administracyjne i podatkowe wiążące się ze spółką z o.o. mogą zabrać sporą część czasu kontrahenta, co prowadzić będzie do zmniejszenia produktywności i w rezultacie samych zarobków. Jeśli obsługa ciężar rozliczenia płatności i czynności administracyjnych zostaną przeniesione (outsourcing), kontrahent ma swobodę skoncentrowania się na pracy i w efekcie przepracować więcej godzin. 


Wszystkie aspekty opodatkowania obsługiwane są przez spółkę patronacką. Odcinek wypłaty (payslip) zawierający ilość zarobionych pieniędzy na podstawie stawki i premii, dopuszczalne wydatki, takie jak koszty podróży, subskrypcje związane z wykonywaną pracą, wydatki na zakwaterowanie, opłaty ustawowe oraz opodatkowany dochód netto. 


Kwota otrzymana przez kontrahenta jest jej/jego zarobkiem netto i obejmuje już należne potrącenia, jak podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne. Kontrahent jest więc w rzeczywistości traktowany jak pracownik, więc na koniec roku nie musi już płacić  PODATKU, ponieważ został on zapłacony w systemie PAYE , który trzymać będzie POBORCĘ PODATKOWEGO z dala od Jego drzwi. 


Wady spółki patronackiej


Spółka patronacka ma również swoje wady, do których można zaliczyć: 


Kontrahent nie decyduje w sprawach spółki patronackiej. Nie może ona być uznana za prywatne przedsiębiorstwo kontrahenta. Oznacza to utratę pewnych korzyści podatkowych względem spółki z o.o. Również zmiany przepisów i inne czynniki organizacyjne są poza kontrolą kontrahenta. 


W większości przedsiębiorstw istnieje pewna bezwładność w wysyłaniu płatności dla osób trzecich, ponieważ pieniądze muszą przejść przez konto podmiotu pośredniczącego. Kontrahent musi także pozwolić na wykonanie czynności administracyjnych związanych z ich obsługą. Tymczasem, w ramach współpracy z Guide UK, pieniądze kontrahenta wysyłane są TEGO SAMEGO DNIA.


Kolejną wadą systemu spółki patronackiej, jest opłata za obsługę pobierana przez spółkę patronacką, szczególnie, jeśli pobierany jest procent od zarobków kontrahenta. W dłuższej perspektywie, może to stać się poważnym obciążeniem, lecz nie w systemie spółki patronackiej GUIDE UK, który pobiera jedynie stałą opłatę, a kontrahent może współpracować z tyloma agencjami rekrutacyjnymi, z iloma chce. Wszystkie faktury i praca administracyjna wykonywane są w jednym miejscu, a kontrahent otrzymuje jedną płatność po odliczeniu podatku, tak więc w ramach spółki patronackiej Guide UK zachowuje ogromną elastyczność.


Pomimo powyższych wad, spółki patronackie zyskały olbrzymią popularność w UK ze względu na zalety bezproblemowych rozliczeń kontrahentów. Zmiany wprowadzone do przepisów IR35 w połączeniu z występowaniem krótkoterminowych kontraktów sprawiły, że obsługa poprzez niezależnego partnera jest dla kontrahenta najbardziej opłacalną propozycją. 

 

drop us a line
 
 
Umbrella Services for Drivers, Plumbers, Builders, Nurses, Chefs, Web Developers Investor in People

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Guide UK Limited 2009-2011.

Web Design by: Protos Design Studio

 

28 The Quadrant
Abingdon Science Park
Barton Lane, Abingdon
OX14 3YS
T: 01235 424717